Pojištění

Pojištění záruky v důsledku úpadku CK

Cestovní kancelář Alvarez s.r.o. (dále jen CK) je pojištěna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. proti úpadku u pojišťovny UNIQA a.s., smlouva číslo 1357521152. Originál certifikátu o pojištění CK (2019, 2020, 2021) můžeme na požádání předložit v naší prodejní kanceláři. Kopii certifikátu vám zašleme společně s Nabídkou zájezdu.

Cestovní pojištění

Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění. Protože podmínkou účasti na zájezdu je mít uzavřené platné cestovní pojištění, nabízíme vám jeho sjednání jako službu za příplatek u našich partnerů, pojišťovny UNIQA a.s. a Generali České pojišťovny a.s., v rámci uzavření Smlouvy o zájezdu. Cena pojištění je uvedena u každého zájezdu ve službách za příplatek jako pojištění LV, pojištění STORNO, pojištění STORNO+ a pojištění Prémium STORNO+COVID a zohledňuje místo konání zájezdu, jeho náplň a cenu v případě storna (Evropa/mimoevropské země, turistika/rekreační sport, nadmořská výška).

Dokumenty k cestovním pojištěním

Generali Česká pojišťovna:

Cestovní pojištění
Smluvní ujednání cestovního pojištění CK Alvarez
Tabulka členění sportů

Pojišťovna UNIQA:

Informační dokument o pojistném produktu
Zpracování osobních údajů, informace a souhlasy
Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění
Oceňovací tabulka pro určování rozsahu trvalých následků úrazu

Vybrat si můžete ze 3 variant od Generali České pojišťovny a jednoho prémiového cestovního pojištění od UNIQA:

Pojištění LV (pojištění léčených výloh)

Jedná se o nejzákladnější pojištění léčebných výloh v zahraničí, včetně převozu do nemocnice, přeložení a repatriace nemocného či ostatků zpět do ČR až do výše 1 500 000 Kč u zájezdů do Evropy (včetně Egypta, Izraele, Jordánska, Maroka a Turecka) a 3 000 000 Kč u zájezdů do mimoevropských zemí, z toho 20 000 Kč na neodkladné zubní ošetření (uvedené pojištění se vztahuje na poznávací zájezdy až do nadmořské výšky 5500 m a zájezdy s turistikou do nadmořské výšky 3500 m, ale nevztahuje se na vysokohorskou turistiku nad 3500 m) a 24-hodinovou asistenční službu v případě pojistné události.

Územní platnost Evropa Svět
Pojištění léčebných výloh 1 500 000 3 000 000

Pojištění STORNO (pojištění LV a storna zájezdu před odjezdem)

Dále je možné sjednat pojištění STORNO, které v sobě zahrnuje pojištění léčebných výloh v rozsahu uvedeném výše a dále úhradu stornovacích poplatků s pojistným plněním do výše 30 000 Kč nebo 50 000 Kč pro Evropu a 50 000 Kč, 100 000 Kč a 150 000 Kč pro ostatní svět, vždy se spoluúčastí 20 %. Cena je u každého zájezdu kalkulována tak, aby výše pojistného plnění kryla maximálně možný účtovaný stornopoplatek (bez spoluúčasti). Pro zájezdy s cenou vyšší než 187 000 Kč je nutné sjednat individuální pojištění či akceptovat limit plnění 150 000 Kč.

Pojištění STORNO se vztahuje na tyto události:

a) úmrtí pojištěného nebo jeho příbuzného;
b) nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného pojištěného;
c) nově vzniklé lehké poruchy zdraví pojištěného;
d) ztráty zaměstnání pojištěného;
e) vydaného nedoporučení ministerstva zahraničních věcí České republiky vycestovat do cílové země cesty pojištěného; nevztahuje se však na storno cesty z důvodu varování před cestou nebo doporučení necestovat do cílové destinace vydaného MZVČR z důvodu vyhlášení mimořádných ochranných opatření (např. preventivní opatření, karanténní opatření) nebo postižení dané lokality šířícím se onemocněním, epidemií nebo pandemií;
f) živelní události (požár, výbuch, vichřice, povodeň nebo záplava) v místě bydliště, pokud pojištěný prokáže, že je nezbytně nutná jeho přítomnost při odstranění následků v den odjezdu.

Podmínky pojištění úhrady stornovacích poplatků naleznete zde a smluvní ujednání cestovního pojištění CK Alvarez k dispozici zde. Podmínky byly aktualizovány o výluku pro pojištění storna cesty z důvodu varování před cestou nebo doporučení necestovat do cílové destinace vydaného ministerstvem zahraničních věcí České republiky z důvodu vyhlášení mimořádných ochranných opatření (např. preventivní opatření, karanténní opatření) nebo postižení dané lokality šířícím se onemocněním, epidemií nebo pandemií. Tuto aktualizaci naleznete zde.

Pojistné za pojištění STORNO musí být uhrazeno v plné výši spolu se zálohou na zájezd.

Územní platnost Evropa Svět
Pojištění léčebných výloh 1 500 000 3 000 000
Cena zájezdu do: 37 500 62 500 62 500 125 000 187 000
Pojištění storna 30 000 50 000 50 000 100 000 150 000

Pojištění STORNO+

Pro zájemce zprostředkujeme rozšířené cestovní pojištění STORNO+. Toto rozšířené cestovní pojištění zahrnuje pojištění STORNO v rozsahu uvedeném výše (tzn. pojištění stornopoplatků a léčebných výloh) a dále úrazové pojištění, pojištění zodpovědnosti, zavazadel a také pojištění nevyužité dovolené a přerušení cesty. Cena je u každého zájezdu kalkulována tak, aby výše pojistného plnění kryla maximálně možný účtovaný stornopoplatek (bez spoluúčasti). Toto pojistné musí být taktéž uhrazeno společně se zálohou.

Přesnou specifikaci pojistných událostí a rozsahu pojištění naleznete ve Všeobecných a doplňkových pojistných podmínkách.

Územní platnost Evropa Svět
Pojištění léčebných výloh 1 500 000 3 000 000
Cena zájezdu do: 37 500 62 500 62 500 125 000 187 000
Pojištění storna 30 000 50 000 50 000 100 000 150 000
Pojištění nevyužité dovolené 15 000 25 000 25 000 50 000 75 000
Pojištění přerušení cesty 20 000 20 000
Úrazové pojištění    
- nezbytné léčení 20 000 40 000
- trvalé následky 200 000 400 000
- smrt úrazem 100 000 200 000
Pojištění odpovědnosti    
- škoda na zdraví 2 000 000 3 000 000
- škoda na věci 1 000 000 1 500 000
- škoda finanční 500 000 1 000 000
Pojištění cest. zavazadel* 20 000 50 000

* nevztahuje se v případě předání zavazadla do úschovy přepravce (např. letecké společnosti, autobusové společnosti, atd.)

Pojištění Prémium STORNO+COVID od UNIQA

Prémiová varianta cestovního pojištění, která v sobě zahrnuje pojištění léčebných výloh (7 000 000 Kč), pojištění stornopoplatků (spoluúčast 20%) a hlavně pojištění léčebných výloh spojených s onemocněním COVID-19 (7 000 000 Kč) a výdajů s nařízenou karanténou (do výše 30 000 Kč). Dále zahrnuje například pojištění nákladů na právní pomoc, nákladů při ztrátě dokladů, náklady vzniklé zpožděním zavazadel, zpožděním letu, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti. Cena je u každého zájezdu kalkulována tak, aby výše pojistného plnění kryla maximálně možný účtovaný stornopoplatek (bez spoluúčasti). Pojištění Prémium platí na všech námi realizovaných zájezdech, to znamená i do zemí označených na mapě MZV tmavě červeně (mimoevropské destinace). Toto pojistné musí být uhrazeno společně se zálohou.

Tabulka pojistných částek
Pojištění léčebných výloh včetně onemocnění COVID-19 7 000 000,- Kč
Akutní zubní ošetření do výše limitu léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb 7 000 000,- Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 7 000 000,-Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na ubytování při povinném umístnění do karantény při pozitivním výsledku na infekční onemocnění 2 500,- Kč / den, maximálně 30 000,- Kč, v Kostarice maximálně 46 000 Kč
- náklady na repatriaci pojištěného 7 000 000,-Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 7 000 000,-Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 140 000,-Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 140 000,-Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 140 000,-Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 140 000,-Kč
- zachraňovací náklady 2 100 000,-Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 140 000,-Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 140 000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000,-Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000,-Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 150,-Kč / den
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000,-Kč
Připojištění zavazadel 20 000,-Kč
5 000,-Kč/položka v zavazadle
Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše PČ 15 000,-Kč, 30 000,- Kč, 50 000,- Kč, 75 000,- Kč, 150 000,- Kč dle ceny zájezdu

Pojištění Stornovacích poplatků se vztahuje na tyto události:

a) nedobrovolné ztráty zaměstnání
b) vážného akutního onemocnění nebo úrazu
c) úmrtí pojištěného nebo osoby blízké pojištěnému
d) závažného násilného trestného činu proti pojištěnému nebo osobě blízké pojištěnému
e) zdravotních komplikací v důsledku těhotenství pojištěné osoby do 26. týdne těhotenství včetně
f) podstatné škody přímo na majetku pojištěného vzniklé bezprostředně před nastoupením cesty, která byla způsobena živelnou událostí
g) zahájení předadopční péče o osvojené dítě
h) podání žaloby o rozvod manželství na příslušném soudu před společnou cestou pojištěných partnerů
i) doručení neočekávaného soudního předvolání pojištěnému
j) nesložení maturitní nebo závěrečné zkoušky
k) zrušení plánované svatby, pokud byla důvodem rezervované cesty
l) vážného onemocnění, nebo úrazu psa, kočky, koně ve vlastnictví pojištěného
m) přírodní katastrofy (požár, povodeň, vichřice) v cílovém místě pobytu, které jsou oficiálními úřady nejdéle 5 dní před počátkem pojištění označeny jako ohrožující život, zdraví nebo majetek
n) nezaviněné dopravní nehody soukromého či veřejného dopravního prostředku v den odjezdu, kvůli které pojištěný nemohl nastoupit plánovanou cestu

Přesnou specifikaci pojistných událostí a rozsahu pojištění naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění.

Všechny výše uvedené informace jsou platné k 7.6.2021.

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative