Pojištění

Pojištění záruky v důsledku úpadku CK

Cestovní kancelář Alvarez s.r.o. (dále jen CK) je pojištěna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. proti úpadku u pojišťovny UNIQA a.s., smlouva číslo 1357524152. Originál certifikátu o pojištění CK (2023, 2024) můžeme na požádání předložit v naší prodejní kanceláři. Kopii certifikátu vám zašleme společně s Nabídkou zájezdu.

Cestovní pojištění

Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění. Protože podmínkou účasti na zájezdu je mít uzavřené platné cestovní pojištění, nabízíme vám jeho sjednání jako službu za příplatek u našeho partnera pojišťovny UNIQA a.s., v rámci uzavření Smlouvy o zájezdu. Cena pojištění je uvedena u každého zájezdu ve službách za příplatek jako pojištění léčebných výloh+COVID a pojištění Prémium STORNO+COVID a zohledňuje místo konání zájezdu, jeho náplň a cenu v případě storna (Evropa/mimoevropské země, turistika/rekreační sport, nadmořská výška).

Dokumenty k cestovním pojištěním

Pojišťovna UNIQA:

Informační dokument o pojistném produktu
Zpracování osobních údajů, informace a souhlasy
Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění
Oceňovací tabulka pro určování rozsahu trvalých následků úrazu

Vybrat si můžete ze 2 variant od pojišťovny UNIQA, základní cestovní pojištění léčebných výloh+COVID, nebo prémiové cestovního pojištění STORNO+COVID:

Pojištění léčených výloh+COVID

Jedná se o základní pojištění léčebných výloh v zahraničí, které zahrnuje léčbu onemocnění COVID-19, a dále převoz do nemocnice, přeložení a repatriace nemocného či ostatků zpět do ČR, akutní zubní ošetření a to až do výše 3 000 000 Kč u zájezdů do Evropy (včetně Egypta, Izraele, Maroka a Turecka) a 5 000 000 Kč u zájezdů do mimoevropských zemí, a 24-hodinovou asistenční službu v případě pojistné události a další asistenční služby (náklady na vyslání opatrovníka, náklady na předčasný návrat, náklady vzniklé ztrátou dokladů, aj.). Uvedené pojištění se vztahuje na poznávací zájezdy s turistikou až do nadmořské výšky 3000 m, případně do výšky 5000 m ve variantě sport (vždy adekvátně nabízené k charakteru a programu zájezdu). Pojištění v sobě zahrnuje i náklady na ubytování až do výše 2 500,-Kč na jednu osobu a jeden den, maximálně však 30 000,-Kč v případě pozitivního výsledku testu na infekční onemocnění v zahraničí a následného povinného umístění do karantény. Pojištění platí na všech námi realizovaných zájezdech. Toto pojistné musí být uhrazeno společně se zálohou.

Tabulka tarifů a pojistných částek L3 – Evropa L5 – Svět
Pojištění léčebných výloh 3 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
Akutní zubní ošetření do výše limitu léčebných výloh do výše limitu léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb 3 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 3 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: 3 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
- náklady na repatriaci pojištěného 3 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 3 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 60 000,-Kč 100 000,-Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 60 000,-Kč 100 000,-Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 60 000,-Kč 100 000,-Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 60 000,-Kč 100 000,-Kč
- zachraňovací náklady 900 000,-Kč 1 500 000,-Kč

Pojištění Prémium STORNO+COVID od UNIQA

Prémiová varianta cestovního pojištění, která v sobě zahrnuje pojištění léčebných výloh (7 000 000 Kč), pojištění stornopoplatků (spoluúčast 20%) a hlavně pojištění léčebných výloh spojených s onemocněním COVID-19 (7 000 000 Kč) a výdajů s nařízenou karanténou (do výše 30 000 Kč). Dále zahrnuje například pojištění nákladů na právní pomoc, nákladů při ztrátě dokladů, náklady vzniklé zpožděním zavazadel, zpožděním letu, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti. Cena je u každého zájezdu kalkulována tak, aby výše pojistného plnění kryla maximálně možný účtovaný stornopoplatek (bez spoluúčasti). Pojištění Prémium platí na všech námi realizovaných zájezdech. Toto pojistné musí být uhrazeno společně se zálohou.

Tabulka pojistných částek
Pojištění léčebných výloh včetně onemocnění COVID-19 7 000 000,- Kč
Akutní zubní ošetření do výše limitu léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb 7 000 000,- Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 7 000 000,-Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na ubytování při povinném umístnění do karantény při pozitivním výsledku na infekční onemocnění 2 500,- Kč / den, maximálně 30 000,- Kč
- náklady na repatriaci pojištěného 7 000 000,-Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 7 000 000,-Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 140 000,-Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 140 000,-Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 140 000,-Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 140 000,-Kč
- zachraňovací náklady 2 100 000,-Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 140 000,-Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 140 000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000,-Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000,-Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 150,-Kč / den
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000,-Kč
Připojištění zavazadel 20 000,-Kč
5 000,-Kč/položka v zavazadle
Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše PČ 15 000,-Kč, 30 000,- Kč, 50 000,- Kč, 75 000,- Kč, 100 000,- Kč, 125 000,- Kč, 150 000,- Kč, 250 000,- Kč dle ceny zájezdu

Pojištění Stornovacích poplatků se vztahuje na tyto události:

a) nedobrovolné ztráty zaměstnání
b) vážného akutního onemocnění nebo úrazu
c) úmrtí pojištěného nebo osoby blízké pojištěnému
d) závažného násilného trestného činu proti pojištěnému nebo osobě blízké pojištěnému
e) zdravotních komplikací v důsledku těhotenství pojištěné osoby do 26. týdne těhotenství včetně
f) podstatné škody přímo na majetku pojištěného vzniklé bezprostředně před nastoupením cesty, která byla způsobena živelnou událostí
g) zahájení předadopční péče o osvojené dítě
h) podání žaloby o rozvod manželství na příslušném soudu před společnou cestou pojištěných partnerů
i) doručení neočekávaného soudního předvolání pojištěnému
j) nesložení maturitní nebo závěrečné zkoušky
k) zrušení plánované svatby, pokud byla důvodem rezervované cesty
l) vážného onemocnění, nebo úrazu psa, kočky, koně ve vlastnictví pojištěného
m) přírodní katastrofy (požár, povodeň, vichřice) v cílovém místě pobytu, které jsou oficiálními úřady nejdéle 5 dní před počátkem pojištění označeny jako ohrožující život, zdraví nebo majetek
n) nezaviněné dopravní nehody soukromého či veřejného dopravního prostředku v den odjezdu, kvůli které pojištěný nemohl nastoupit plánovanou cestu

Přesnou specifikaci pojistných událostí a rozsahu pojištění naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění.

Všechny výše uvedené informace jsou platné k 1.1.2024.

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative